huurdersvereniging-lvp.nl

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

BELANGRIJK NIEUWS!

VOOR DE BEWONERS VAN WONINGCORPORATIE DE LEEUW VAN PUTTEN.

Notulen Algemene Ledenvergadering 21-02-2018
Wijkcentrum de Akkers, Spijkenisse
Aanvang 20.00 uur

01). Opening.
Voorzitter Jan van ‘t Verlaat opent de vergadering om 20.05 uur.

02). Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: De voorzitter meldt: Een hectisch jaar achter de rug. Alle huurders van
de LvP zijn lid geworden van de Huurdersvereniging per 01-01-2017. Hiervoor zijn de
Statuten aangepast.

03). Goedkeuring notulen van 22-02-2017.
Notulen zijn niet aanwezig door een computercrash bij Hans Westerhof.

04). Voorzitter.
Forse uitbreiding van de werkzaamheden. Praten met de gemeente en de andere
huurdersverenigingen over prestatieafspraken.
Prestatieafspraken gaan o.a. over: Betaalbare woningen, gewenste ontwikkeling
voorraad en beschikbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen met zorg,
duurzaamheid en kwaliteit, leefbaarheid, huurbeleid. Jaarlijks worden deze
prestatieafspraken bijgesteld en ondertekend door huurdersverenigingen, gemeente en
woningcorporaties.
Visitatie (= beoordeling) woningcorporatie de Leeuw van Putten: Op 22 februari zijn we
uitgenodigd voor visitatiegesprekken bij LvP voor de 4 jaarlijkse beoordeling. Deze
beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en beoordeelt het
maatschappelijk functioneren. Gehoord worden de stakeholders: huurders gemeente,
andere corporaties, welzijns en zorgorganisaties, politie en ROC (jongerenhuisvesting).
Het visitatierapport zal t.z.t. op de website van LvP terug te vinden zijn.
Wat kan de Huurdersvereniging voor u doen?
– Dienstverlening (schrijven van brieven en invullen van formulieren).
– Advies aan de leden.
– Informatie en voorlichten.
– Behartigen van de collectieve huurdersbelangen.
– Advies en ondersteuning aan huurders bij onderhoud en woningverbetering.
– E.v.t. deelnemen aan planontwikkeling en communicatie.
Wat doet de huurdersvereniging al voor de huurders:
-Volgen van diverse cursussen door raad en bestuur om op niveau mee te kunnen.
-Praten met de verhuurder over huurbeleid.
-Praten over strategisch voorraadbeheer.
-Signaleren en adviseren op volkshuisvesting en leefbaarheid.
-Het doen van voorstellen voor Prestatieafspraken.
-Bespreken van het huurbeleidsplan (gaan we akkoord)?
-Beoordelen van het Jaarverslag van LvP.
-Beoordelen van het Jaarplan 2018.
-Tenminste 4 vergaderingen met LvP over actuele zaken.
-Het beoordelen van nieuwe voorgeschreven reglementen (o.a. sloop, renovatie etc).
-Overleg met Woonbron, Maas Delta en de 6 Kernen en wethouder wonen.
-Overleg met Raad van Commissarissen.
-Ondertekenen van de Prestatieafspraken.
-Technische ondersteuning bij geschillen met de woningcorporatie.
We houden spreekuur op locatie in meerdere seniorencomplexen: ’t Roosenboompje
(Maaswijk), ’t Welhoeckje (Schenkel) en ’t Koepeltje (Kromme Dreef in Akkers 3).
Hier komt binnenkort een 4e locatie bij: Verdilaan.
Twee van onze raadsleden zijn vertrokken. Harm Knigge wegens gezondheid en
Richard Oranje wegens overgang naar de politiek.
Er zijn dit jaar geen aftredende leden in bestuur of raad. Volgens schema wordt dit
2019.
Het is ons voornemen in 2018 meer de wijken te bezoeken voor het intensiveren van
de contacten met de leden.
Aandachtpunten:
Sociale huurwoningen kunnen een maximale huur hebben van eur. 710,00 Is een huur
van 710 euro nog wel sociaal te noemen?
Metro station Centrum krijgt een upgrade en wordt vernieuwd. De metro zal langer gaan
rijden, ook ’s-nachts.
Er wordt hard gewerkt om een lijst klaar te krijgen met informatie over verstrekkingen
door WMO (gemeente), corporatie of huurder.
In sommige wijken gaat de gemeente artikelen 8 t/m 10 van de Rotterdamwet
toepassen ter bevordering van de leefbaarheid. Adspirant huurders zullen worden
beoordeeld op persoonlijke omstandigheden.
Er is veel belangstelling voor zgn. Tiny Houses. Kleine koopwoningen. Krista Wierda
is namens de gemeente contactpersoon.
In het bewonersblad van LvP van december 2017 staat heel duidelijk welke
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in diverse wijken.
We zijn ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018 en wat er wijzigt.

05). Secretariaat (Hans).
Waarom dit jaar weer een huurverhoging en geen huurverlaging. De Woonbond en
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, geven aan dat wanneer er geen
verhuurdersheffing opgelegd zou worden aan de woningcorporaties, dat de huren met
10% zouden kunnen dalen. De verhuurdersheffing is een belasting per woning voor de
woningcorporatie en kost de corporatie circa 65,00 per woning per maand. Aangezien
de huurders alles van de woningcorporatie betalen…….. Totaal voor alle huurwoningen
circa 1,8 miljard euro per jaar. Dit staat in schril contrast met woning kopers die aan
hypotheekrente aftrek circa 11 miljard terug krijgen.
Wat gaan we aan huurverhoging betalen. 1% inflatie + 1,4% verhoging door LvP. Op 09
april 2018 gaan we het huurbeleidsplan met de LvP verder bespreken.
In 2017 hadden we bedongen dat de minimale inkomens geen huurverhoging zouden
krijgen. Dit had echter onverwachte gevolgen. De huursubsidie werd aangepast en in
veel gevallen werd alleen de overheid er beter van. Derhalve dit jaar niet op vrijstelling
aangedrongen. Bij problemen is LvP altijd benaderbaar voor een gesprek.
Evenals vorig jaar geen inkomen gerelateerde huurverhoging maar wel een waardering
van de woning op punten. Op de vraag uit de zaal of een hoekwoning dan duurder
uitvalt was het antwoord dat dit per woning verschillend zal zijn. Als huurdersvereniging
gaan we ons verder verdiepen in het puntensysteem.

06). Pauze.

07). Penningmeester.
De penningmeester geeft het financieel verslag en de begroting voor 2018.
Vanuit de zaal wordt bemerkt dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten. Foutje in de
begroting. De kascontrole commissie, Seine Seigers en Aart van IJsselmuide, meldden
geen bijzonderheden.

08). Rondvraag.
Vraag van een bewoner van de Verdilaan: Kunnen de platen van de overkapping op de
3e etage van de Verdilaan niet een keer schoongemaakt worden. Hij vraagt tevens of
deze platen niet wit geverfd kunnen worden. Deze vraag is vorig jaar ook gesteld en na
diverse contacten met LvP geen response. Ook wordt gemeld dat het slot van de
buitendeur niet in orde is en zo open geduwd kan worden. Dit is ook meerdere malen
gemeld aan LvP. Aart van IJsselmuide meldt dat ook de buitendeur van Kees de
Groenplein niet sluit. Ook gemeld, geen actie tot dusver. Seine Seigers meldt dat in de
Waaijer nieuwe keukens worden geplaatst. Hij meldt een geschil over het afdekken van
de vloerbedekking bij plaatsen van de keukens. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Ook
meldt hij dat de hoogte van het werkblad van de keuken 5cm hoger is.

09). Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

***********************************************************************************************************************************************