Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

BELANGRIJK NIEUWS!

VOOR DE BEWONERS VAN WONINGCORPORATIE DE LEEUW VAN PUTTEN.

Jaarvergadering Huurdersvereniging LvP  DD 25 maart 2020:  KOMT HELAAS TE VERVALLEN,

WEGENS  CORONAVIRUS

in het wijkcentrum De Akkers, aanvang 19.30 uur tot ca 21.30 uur

Agenda:

Bestuur: Jan van ’t Verlaat (voorzitter), Henk van Gurp (vice voorzitter + technische
zaken), Wim van Ekelenburg (algemeen bestuurslid, Karima Barkani
(huurdersconsulente), Ric Somers (penningmeester) en Hans Westerhof
(secretaris, notulist en coördinator 4 Huurdersraden).

Raadsleden: Seine Seigers, Anja Boogerd, Ton van der Kaaij, Wim van Dommelen,
Judith Rippner, Aart van IJsselmuide, Diny Overgauw.

Afwezig:

01). Opening.

02). Ingekomen stukken en mededelingen.

03). Goedkeuring notulen van 23-02-2018.

04). Punten toevoegen aan de agenda.

05). Overzicht 2019 en prognoses 2020.

06). Samenwerking 4 Huurdersraden + activiteiten.

07). Nieuwe Raadsleden.

08). Pauze.

09). Financieel overzicht + Verslag Kascommissie.

10). Verduurzaming door de Leeuw van Putten.

11). Opleidingen.

12). Afsluiting.

De notulist: De voorzitter:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notulen Jaarvergadering Huurdersvereniging LvP  18-02-2019
Wijkcentrum de Akkers, Spijkenisse
Aanvang 20.00 uur

Bestuur: Jan van ’t Verlaat (voorzitter), Henk van Gurp (vice voorzitter + technische
zaken), Wim van Ekelenburg (algemeen bestuurslid + coordinatie 4
huurdersraden), Karima Barkani (huurdersconsulente), Ric Somers
(penningmeester) en Hans Westerhof (secretaris en notulist).

Raadsleden: Seine Seigers, Anja Boogerd, Ton van der Kaaij, Wim van Dommelen,
Judith Rippner, Aart van IJsselmuide, Diny Overgauw.

Afwezig: Henk van Gurp (vergadering Klachtencommissie), Karima Barkani (ziek)
Ton van der Kaaij (ziek), Diny Overgauw (afgemeld) Wim van Dommelen
(onbekend).

Leden: 30.

01). Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

02). Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken. Karima Barkani en Henk van Gurp worden absent
gemeld.

03). Goedkeuring notulen van 23-02-2018.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2018 worden uitgedeeld en per
pagina gecontroleerd en vervolgen zonder vragen goedgekeurd.

04). Voorzitter: Overzicht 2018 en prognoses 2019.
Jan van ’t Verlaat geeft een overzicht van al onze activiteiten in 2018 en meldt een
aantal te verwachten acties in 2019, w.o. gesprekken over de huurverhoging 2019 in
aanwezigheid van 2 leden van de Raad van Commissarissen namens de huurders.
Tevens refereert hij aan de prestatieafspraken met gemeente en woningcorporatie.

05). Wim van Ekelenburg: Samenwerking 4 Huurdersraden + activiteiten.
Als coordinator van de 4 Huurdersraden (Leeuw van Putten, Woonbron, Maas Delta en
6 kernen) geeft Wim van Ekelenburg een overzicht van gezamenlijke activiteiten in
samenwerking.
Hans Westerhof vult dit aan met een gezamenlijke brief naar de Woonbond en Aedes
i.v.m. huurverhogingen, verhuurdersheffing en te kort aan sociale huurwoningen.
Ook is er een gezamenlijke brief verzonden aan de wethouder “Wonen” i.v.m. de
misstanden en hogere kosten rond de afvalscheiding via Reinis.

06). Karima Barkani: Taakinhoud Huurdersconsulente.
Hans Westerhof licht de functie van huurdersconsulente toe.

07). Pauze.

08). Ric Somers: Financieel overzicht.
De penningmeester Ric Somers verstrekt de begroting 2019 en een uitgavenoverzicht
en geeft een korte toelichting. Op de vraag naar verschil in saldi is het antwoord: Er
komt iets meer binnen dan we uitgeven. Het batig saldo staat gereserveerd voor
onverhoopte calamiteiten zoals b.v. juridische procedures. Aansluitend toont hij de
getekende verklaring van de Kascontrolecommissie van 13-02-2019 waarin alle
financiele zaken in orde zijn bevonden. De begroting 2019 is geaccepteerd door de
Leeuw van Putten.

09). Hans Westerhof: Sociale huurwoningen te kort + opleidingen.
De secretaris geeft aan dat huurders in de problemen kunnen komen door een lager
inkomen, afgebouwde huurtoeslagen, hogere huren waardoor alle sociale
huurwoningen mogelijk naar 720,- per maand gaan en een gebrek aan goedkope
sociale huurwoningen waar een wachttijd van circa 7 jaar voor staat. Waar blijft de
huurder die zijn woning niet meer kan betalen? De verhuurdersheffing, opgelegd aan de
woningcorporaties, betalen we uiteindelijk allemaal zelf als een extra opgelegde
belasting. Wij blijven de steun vragen van onze leden.
Aansluitend wordt ook duidelijk waarom veel leden zijn gekomen. In de advertentie in
de krant (de uitnodiging voor deze avond) is gesproken over maatregelen in verband
met duurzaamheid. De leden hadden ook een vertegenwoordiger van de Leeuw van
Putten verwacht om hier toelichting op te geven. Omdat nog niets over de
mogelijkheden hiervoor bekend is wordt toegezegd hierover in gesprek te gaan met de
Leeuw van Putten.
Diverse bewoners hebben klachten over hun opzichter, dhr. Wander. Overleg LvP.
Diverse bewoners van de Kromme Dreef hebben klachten over Henk van Gurp. Dit
wordt binnen het bestuur besproken met hem.
Diverse bewoners van de Kromme Dreef geven aan dat hun klachten bij de TD niet
bekend zijn, terwijl deze in het technisch overleg zijn besproken. Dit wordt met de
Leeuw van Putten besproken.
Verder geeft de secretaris aan dat er tegenwoordig veel verwacht wordt van het
bestuur. Hiervoor worden weer cursussen gevolgd om op niveau te blijven.

10). Rondvraag.
Bewoners van de Kromme Dreef geven aan dat in 2018 in de onderhoudsprognose
5 verbeterpunten voor de Kromme Dreef stonden aangemeld. Hiervan is het punt
zonnepanelen uitgevoerd, de rest niet. De niet uitgevoerde punten staan voor 2019 niet
meer op de lijst. Waarom niet?
Graag zouden de huurders geïnformeerd willen worden over verduurzaming
mogelijkheden. Een informatieavond door de Leeuw van Putten? Blad?

11). Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

De notulist: De voorzitter:

***********************************************************************************************************************************************