Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

 

  1. Dit huishoudelijk reglement is aangemaakt en opgesteld conform het gestelde in artikel 29 van de Statuten van de Huurdersvereniging LvP.
  2. Ieder artikel in dit reglement dient vooraf bekrachtigd te zijn door de meerderheid van de leden van de verenigingsraad. Na bekrachtiging worden artikelen met datum van bekrachtiging in dit reglement vastgelegd.
  3. De leden van het bestuur van de vereniging en de leden van de verenigingsraad dienen ten allen tijde de neutraliteit van de vereniging te waarborgen. Belangenverstrengeling door deelname aan politieke en/of ideologische stromingen, verenigingen of partijen is verboden en zal worden gevolgd door verwijdering van het betrokken lid (de betrokken leden) uit het bestuur of de raad.
  4. Indien de in artikel 3 genoemde feiten gepaard gaan met het lekken van vertrouwelijke informatie zullen de hieruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de dader(s).
  5. Bestuurs- of raadsleden die informatie over bovenstaande feiten ter kennis krijgen dienen dit ten spoedigste te melden aan de veiligheidsfunctionaris (vice voorzitter) van de vereniging.

         Vastgelegd op Raadsvergadering DD. 08-05-2023