Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen


Huishoudelijk
reglement van de Huurdersvereniging LvP.

 

1.      
Dit huishoudelijk reglement is aangemaakt
en opgesteld conform het gestelde in artikel 29 van de Statuten van de
Huurdersvereniging LvP.

2.      
Ieder artikel in dit reglement dient
vooraf bekrachtigd te zijn door de meerderheid van de leden van de verenigingsraad.
Na bekrachtiging worden artikelen met datum van bekrachtiging in dit reglement
vastgelegd.

3.      
De leden van het bestuur van de
vereniging en de leden van de verenigingsraad dienen ten allen tijde de
neutraliteit van de vereniging te waarborgen. Belangenverstrengeling door
deelname aan politieke en/of ideologische stromingen, verenigingen of partijen is
verboden en zal worden gevolgd door verwijdering van het betrokken lid (de
betrokken leden) uit het bestuur of de raad.

4.      
Indien de in artikel 3 genoemde feiten
gepaard gaan met het lekken van vertrouwelijke informatie zullen de hieruit
voortvloeiende kosten verhaald worden op de dader(s).

5.      
Bestuurs- of raadsleden die informatie
over bovenstaande feiten ter kennis krijgen dienen dit ten spoedigste te melden
aan de veiligheidsfunctionaris (vice voorzitter) van de vereniging.

Vastgelegd op dag, maand jaar.    Artikel 6).Wanneer een nieuw lid wordt aangemeld voor de huurdersraad,
kan deze persoon, na acceptatie   door
het bestuur, of door het bestuur aangewezen personen, bij voltallige bezetting
van de raad, worden geregistreerd als kandidaat/adspirant raadslid met
stembevoegdheid. Dit omdat vrijwilligers voor deze functie moeilijk te vinden
zijn. Het aantal kandidaat/adspirant raadsleden wordt beperkt tot een maximum
van 2 personen. Wanneer een vacature in de raad ontstaat wordt deze ingevuld
door de eerste kandidaat/adspirant. Functie Kandidaat/adspirant wordt gelijk
gesteld met raadslid.

Dit artikel wordt opgenomen in het
huishoudelijk reglement, is door de aanwezige raadsleden goed gekeurd op
29-01-2024